پورتال مخابرات منطقه ایلام

news_title

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبه جلسه شماره 181 مورخ /1392 11/ 13

css
 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 181 مورخ /1392 11/ 13 موضوع تعرفه ارايه خدمات اينترنت مبتني بر
فناوريADSL را به منظور كاهش هزينه اينترنت در سبد خانوار با بررسي زنجيره هزينه هاي ارايه خدمات اينترنت بر مبناي قيمت
عادله روز و مصوبات شماره 2 جلسه شماره 166 مورخ /92 30/3 در خصوص تعرفه خدمات پهناي باند اينترنت بين الملل، مصوبات
جلسه شماره 26 مورخ /86 17/4 و مصوبه شماره 154 مورخ /91 10/ 10 در خصوص تعرفه خدمات انتقال، مصوبه شماره 7 جلسه
شماره 166 مورخ /92 30/3 در خصوص تعرفه استفاده از برق در مراكز مخابراتي، مصوبه شماره 147 مورخ /91 5/6 در خصوص
استفاده از فضا در مراكز مخابراتي و مصوبه شماره 152 مورخ /91 14/8 در خصوص خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL را
بررسي، و تعرفه ارايه خدمات مندرج در مصوبات مذكور را اصلاح و به شرح زير تصويب كرد 
 
روابط عمومی شرکت مخابرات استان ایلام
تاربخ ارسال خبر : 1393-10-22-->

v

نظر شما در مورد سایت چیست ؟v

بازدید امروز : 391
بازدید دیروز : 895
بازدید کل : 1944532
افراد آنلاین: نفر 5